31 март 2019

The Luna Moth / Actias luna

I couldn't really understand the fascination with moths but still signed up for the March inspiration on Art Elements - the Luna Moth. I have to admit it's impressive :)
Не мога да разбера какво толкова им харесват на нощните пеперуди, но въпреки това се записах за мартенското вдъхновение в блога на Art Elements - Actias Luna (не успях да намеря в мрежата популярното наименование на български на тази огромна зелена нощна пеперуда, която обитава Северна и Южна Америка - размахът на крилата й може да достигне 18 см). Трябва да призная, че е впечатляваща :)


First comes this wire wrapped brooch - I took some liberties with the interpretation, it's far from the design I had in mind and I'm not quite happy with it. Plus, it's distorted (how did this happen?). But my husband liked it and kept showing to our friends :)
Първо, брошка от тел. Интерпретацията е твърде свободна, дизайнът няма нищо общо с идеята и не ми харесва особено. Освен това е крива (това пък как стана?). Но съпругът ми я хареса и постоянно я показва на гостите ни :)


Follows a sketch. My drawings were awful and the only one acceptable was on checkered paper! So I embraced the possibilities of the sketching software - I took a picture of the drawing, imported it to the SketchBook and this is the result.
Следва рисунка. Скиците бяха ужасни, а единствената що-годе приемлива беше на карирана хартия. Тогава се възползвах от възможностите на таблета си - снимах скицата, импортирах я и се получи това.

The colors of the Luna Moth reminded me of a flower brooch I had made a long time ago.
Цветовете на тази нощна пеперуда ми напомниха на една отдавнашна брошка от плат.This is a blog hop and from the sneak peeks on Instagram I figure you will see some amazing things if you visit these blogs:
От някои предварителни снимки в Инстаграм заключих, че другите участници са подготовили невероятни неща:

Guests / Гости
Rozantia -> You are here! / Това съм аз!
Art Elements Team / Отборът на Art Elements

16 март 2019

Wire Wrapped Earrings / Обици от тел

Today I'm going to show you several different wire wrapped earring designs. I was trying to come up with more complex designs for sale at craft shows. But only today I realized one pair was green and I could show it in the We're All Ears March Challenge - Leaping Green. Dangles and bright colors are in demand these days :)
Днес ще ви покажа няколко различни модела обици от тел. Опитах се да направя малко по-сложни модели за предстоящите базари. Едва днес съoбразих, че едните мога да покажа в мартенското предизвикателство в блога Earrings Everyday - "Зелено, та зелено" (съвсем свободен превод). Наблегнах на висулките и ярките цветове :)
I doubt that I can repeat the third one but the rest are OK for shows. What do you think?
Съмнявам се, че ще мога да повторя третия чифт, но останалите са ОК за базари. Вие как мислите?